:))
:((
:D
:(
:)
:-)
;)
=))
:p
=.=
==
^_^
/=he
:*
/=r
/=l
:v
/=ok
/=clap
(y)
(yy)
/=hi
/=j
/=hup
/=hd
/=hl
/=hr
/=s
<3

Hướng dẫn bình luận

Chèn link

Sử dụng thẻ TÊN_HIỂN_THỊ

Chèn hình ảnh

[img] LINK_ANH [/img] - sử dụng công cụ bên dưới để upload ảnh.

Định dạng chữ

Chữ in đậm
Chữ in nghiêng
Chữ gạch chân
Chữ gạch ngang

Chèn một đoạn Code

Đầu tiên sử dụng công cụ này để mã hóa đoạn code muốn chèn.
Sau đó dùng thẻ [code] CODE_ĐÃ_MÃ_HÓA [/code]

Đã hiểu

Tổng Hợp Các Thẻ Điều Kiện Trong Blooger

3 Bình luận 15:11
Ảnh Minh Họa

Các Điệu Kiện

1.Điều kiện xuất hiện ở trang chủ.
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
2. Điều kiện xuất hiện ở bài viết.
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
3.Điệu kiện xuất hiện trang tỉnh. Trang
<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>
4. ĐIỀU KIỆN XUẤT HIỆN Ở NỘI DUNG HIỂN THỊ CHO TRANG (PAGE) VÀ BÀI VIẾT (POST)
<b:if cond='data:blog.url == data:post.url'>
5.Điều kiện xuất hiện ở trang Index sẻ bao gồm Trang chủ Trang seach Label Trang Archive.
<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
6.Điều kiện xuất hiện ở trang nhãn.
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
7.Điều kiện xuất hiện ở chỉ một trang nhãn nào đó.
<b:if cond='data:blog.url == "http://DOMAIN/search/label/Tennhan"'>
8.Điều kiện xuất hiện ở trang URL bất kì.
<b:if cond='data:blog.url == "ĐỊA CHỈ URL"'>
9.Điều kiện xuất hiện trang lổi 404 erro.
<b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'>
10.Điều kiện xuất hiện ở trang lưu trữ
<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
11.Điều kiện xuất hiện ở trang Mobie.
<b:if cond='data:blog.pageType == "data:blog.isMobile"'>
12.Điều kiện xuất hiện ở trang bài viết đầu tiên.
<b:if cond='data:post.isFirstPost'>
13. Điều kiện chỉ hiện thị khi có BackLink.
<b:if cond='data:post.showBacklinks'>
14.Hiện thị nội dung cho các tất cả bài viết.
<b:if cond='data:displayname == "specific-name"'>
15.HIỂN THỊ NỘI DUNG TRÊN TRANG CÓ SỐ COMMENTS BẰNG MỘT GIÁ TRỊ NÀO ĐÓ (THAY NUMBER BẰNG MỘT SỐ)
<b:if cond='data:post.numComments == number'>
16.Hiện thị nội dung trong tất cả trang khi chức năng comment được bật.
<b:if cond='data:post.allowComments'>
17.THẺ ĐIỀU KIỆN IF VÀ ELSE
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'> // Nội dung hiển thị ở Trang chủ <b:else/>  // Nội dung không hiển thị ở Trang chủ </b:if>
18.Hiện thi nội dung nếu bài viết có ảnh thumbnail
<b:if cond='data:post.thumbnailUrl'></b:if>
Lưu ý: ! = Có ý nghĩa là xuất hiện trên tất cả các trang trừ trang này ra... == Có ý nghĩa là chỉ xuất hiện trên trang này... Trên đây là một số thẻ điều kiện cho bạn trong việc thiết kế, nếu thiếu thẻ nào bạn để lại dưới bình luận để mình cập nhật nhé!

Bài viết liên quan:

BÌNH LUẬN (3)

Chèn Icon HD bình luận

  • Blog bạn bè:
  • Blog sẻ chia thủ thuật |
  • Thuc Lê Blogger |
  • Tự Học Excel |