:))
:((
:D
:(
:)
:-)
;)
=))
:p
=.=
==
^_^
/=he
:*
/=r
/=l
:v
/=ok
/=clap
(y)
(yy)
/=hi
/=j
/=hup
/=hd
/=hl
/=hr
/=s
<3

Hướng dẫn bình luận

Chèn link

Sử dụng thẻ TÊN_HIỂN_THỊ

Chèn hình ảnh

[img] LINK_ANH [/img] - sử dụng công cụ bên dưới để upload ảnh.

Định dạng chữ

Chữ in đậm
Chữ in nghiêng
Chữ gạch chân
Chữ gạch ngang

Chèn một đoạn Code

Đầu tiên sử dụng công cụ này để mã hóa đoạn code muốn chèn.
Sau đó dùng thẻ [code] CODE_ĐÃ_MÃ_HÓA [/code]

Đã hiểu

Share Code Auto Bot Cảm Xuc Facebook

0 Bình luận 21:49
Hôm nay mình chia sẻ Auto bot Cam xúc Facebook. Củng rất đơn giản thôi.
Trước tiên chúng ta cần. 1 Host, để sử dụng.
Dưới đây là đoạn code.

<?php $token = 'token cua ban '; $limitnf=10; // 5 Status NewFeed 1 Lần $puaru=json_decode(puaru('https://graph.facebook.com/me/home?fields=id,message,created_time,from,comments,type&access_token='.$token.'&offset=0&limit='.$limitnf.''),true); for($i=1;$i<=count($puaru[data]);$i++) { set_time_limit(0); $camxuc= array('LIKE'); $mess=$camxuc[rand(0,count($camxuc)-1)]; echo puaru('https://graph.facebook.com/'.$puaru[data][$i-1][id].'/reactions?type='.$mess.'&method=post&access_token='.$token.''); } function puaru($url) { $data = curl_init(); curl_setopt($data, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($data, CURLOPT_URL, $url); $hasil = curl_exec($data); curl_close($data); return $hasil; }?>
 $token: Các bạn sữa thành token của bạn.
$limitnf=20: Số bài đăng bot cảm xúc.
$camxuc= array: bot cảm xúc loại nào.
Đây là các loại cảm xúc: LOVE,HAHA,ANGRY,WOW,SAD,LIKE

Bài viết liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  • Blog bạn bè:
  • Blog sẻ chia thủ thuật |
  • Thuc Lê Blogger |
  • Tự Học Excel |