Chúc Mừng Năm Mới 2018

Xem hướng dẫn

Liên Hệ Quảng Cáo

Share Code Auto Bot Cảm Xuc Facebook

Nhãn ấy mà :
Cái thằng tác giả : Nguyễn Trọng Trung
Hôm nay mình chia sẻ Auto bot Cam xúc Facebook. Củng rất đơn giản thôi.
Trước tiên chúng ta cần. 1 Host, để sử dụng.
Dưới đây là đoạn code.

<?php $token = 'token cua ban '; $limitnf=10; // 5 Status NewFeed 1 Lần $puaru=json_decode(puaru('https://graph.facebook.com/me/home?fields=id,message,created_time,from,comments,type&access_token='.$token.'&offset=0&limit='.$limitnf.''),true); for($i=1;$i<=count($puaru[data]);$i++) { set_time_limit(0); $camxuc= array('LIKE'); $mess=$camxuc[rand(0,count($camxuc)-1)]; echo puaru('https://graph.facebook.com/'.$puaru[data][$i-1][id].'/reactions?type='.$mess.'&method=post&access_token='.$token.''); } function puaru($url) { $data = curl_init(); curl_setopt($data, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($data, CURLOPT_URL, $url); $hasil = curl_exec($data); curl_close($data); return $hasil; }?>
 $token: Các bạn sữa thành token của bạn.
$limitnf=20: Số bài đăng bot cảm xúc.
$camxuc= array: bot cảm xúc loại nào.
Đây là các loại cảm xúc: LOVE,HAHA,ANGRY,WOW,SAD,LIKE

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thiết kế bởi: Nguyễn Trọng Trung