:))
:((
:D
:(
:)
:-)
;)
=))
:p
=.=
==
^_^
/=he
:*
/=r
/=l
:v
/=ok
/=clap
(y)
(yy)
/=hi
/=j
/=hup
/=hd
/=hl
/=hr
/=s
<3

Hướng dẫn bình luận

Chèn link

Sử dụng thẻ TÊN_HIỂN_THỊ

Chèn hình ảnh

[img] LINK_ANH [/img] - sử dụng công cụ bên dưới để upload ảnh.

Định dạng chữ

Chữ in đậm
Chữ in nghiêng
Chữ gạch chân
Chữ gạch ngang

Chèn một đoạn Code

Đầu tiên sử dụng công cụ này để mã hóa đoạn code muốn chèn.
Sau đó dùng thẻ [code] CODE_ĐÃ_MÃ_HÓA [/code]

Đã hiểu

Code HTML Trang Chủ Hacker Cực Đẹp

2 Bình luận 20:08
Mô ta về website có hình Hacker chất.
Hộp thoại alert khi mới mở trang Web.
Dòng lời nhắn gửi đến nạn nhân kèm cái đầu sọ kinh dị VKL.
Di chuyển chuột sẽ tạo hiệu ứng cực đẹp.
Dòng cuối sẽ giới thiệu các thành viên trong Team.
DEMO http://startrungit.tk/codeweb/demohack.php

Cánh chỉnh sữa CODE:
Xóa thông báo alert khi mới mở trang, kéo xuống cuối source code, tìm và xóa dòng này đi.

<script> alert("StarTrungIT here")</script>
Mở code bằng Notepad hoặc Notepad++ thay thế bằng các cụm từ mong muốn bằng nhấn phím Ctrl H
Cánh thay nhạc
Kéo xuống cuối trang tìm đoạn
<embed src="https://www.youtube.com/v/h5iausNb13E&autoplay=1"
Thay h5iausNb13E bằng Link Youtube bài hát bạn mong muốn
Tải Code bên dưới:
Source Code:
<META NAME="ROBOTS" CONTENT="INDEX, NOFOLLOW">
<!DOCTYPE html><html>
<link rel="SHORTCUT ICON" href="https://orig09.deviantart.net/cfd6/f/2015/115/6/1/cryptonic_logo_by_tehspott-d8r19h1.png">
<head>
<title>Hacked By StarTrungIT </title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<style type="text/css">*{margin:0;padding:0;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;-ms-box-sizing:border-box;-o-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}body,html{margin:0;padding:0;font:16px/1.4 Lato,sans-serif;color:#fefeff;-webkit-font-smoothing:antialiased;font-smoothing:antialiased;font-family:Comic Sans MS}body{background:#080510;-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none}h1{font:2.75em Cinzel,serif;font-weight:400;letter-spacing:.35em;text-shadow:0 0 25px rgba(254,254,255,.85)}h2{font:1.45em Cinzel,serif;font-weight:400;letter-spacing:.5em;text-shadow:0 0 25px rgba(254,254,255,.85);text-transform:lowercase}[class^=letter]{-webkit-transition:opacity 3s ease;-moz-transition:opacity 3s ease;transition:opacity 3s ease}.letter-0{transition-delay:.2s}.letter-1{transition-delay:.4s}.letter-2{transition-delay:.6s}.letter-3{transition-delay:.8s}.letter-4{transition-delay:1s}.letter-5{transition-delay:1.2s}.letter-6{transition-delay:1.4s}.letter-7{transition-delay:1.6s}.letter-8{transition-delay:1.8s}.letter-9{transition-delay:2s}.letter-10{transition-delay:2.2s}.letter-11{transition-delay:2.4s}.letter-12{transition-delay:2.6s}.letter-13{transition-delay:2.8s}.letter-14{transition-delay:3s}h1,h2{visibility:hidden;-webkit-transform:translate3d(0,0,0);-moz-transform:translate3d(0,0,0);transform:translate3d(0,0,0)}h1.transition-in,h2.transition-in{visibility:visible}h1 [class^=letter],h2 [class^=letter]{opacity:0}h1.transition-in [class^=letter],h2.transition-in [class^=letter]{opacity:1}#container{display:table;position:absolute;z-index:20;width:100%;height:100%;text-align:center;cursor:none}#container>div{display:table-cell;vertical-align:middle}#container p{position:absolute;width:100%;left:0;bottom:25px;font-size:.8em;letter-spacing:.1em;font-weight:300;color:#76747a;-webkit-font-smoothing:subpixel-antialiased;font-smoothing:subpixel-antialiased}#container p strong{color:#b3abc5}#container p span{font-size:.75em;padding:0 2px}#canvas{position:absolute;z-index:10;top:0;left:0;width:100%;height:100%;cursor:none}#stats{position:absolute;z-index:10;left:10px;top:10px}.dg.ac{z-index:100!important}.STYLE4{color:#FFF}
</style>
</head>
<body>
<body ondragstart="window.event.returnValue=false" oncontextmenu="window.event.returnValue=false" onselectstart="event.returnValue=false">
<div id="container">
<div><br><br>
</object>
<center><img style="width:250px;" src="https://www.spreadshirt.com/image-server/v1/designs/1002661072,width=178,height=178/anonymous-mask.png" />
<h1 id="h1">*CHECKED BY STARTRUNGIT  *</h1>
</br>
<h2 id="h2">*We are not Hacker*</h2>
<h3 id="h3"><br></h3>
</font>
</span>
</font><font size= "24"><font color="#8B0000" face="Impact">
<span <ul>
<font color="#8B0000">

<p class="style14" align="center"> <font color="#8B0000" face="courier new" size="5"> Thanks :</font><marquee scrolldelay="1" scrollamount="2" direction="left" behavior="scroll" width="50%">
<font color="#ff0000" face="Tahoma" size="2">  | StarTrungIT| StarTrungIT  | StarTrungIT | StarTrungIT | StarTrungIT | StarTrungIT | StarTrungIT 
</font></marquee><br></p><p align="center">
</div>
</div>
<canvas id="canvas"></canvas>
<script>
var Stats=function(){var e=Date.now(),t=e,i=0,n=1/0,r=0,s=0,o=1/0,a=0,l=0,h=0,c=document.createElement("div");c.id="stats",c.addEventListener("mousedown",function(e){e.preventDefault(),v(++h%2)},!1),c.style.cssText="width:80px;opacity:0.9;cursor:pointer";var u=document.createElement("div");u.id="fps",u.style.cssText="padding:0 0 3px 3px;text-align:left;background-color:#002",c.appendChild(u);var d=document.createElement("div");d.id="fpsText",d.style.cssText="color:#0ff;font-family:Comic Sans MS;font-size:9px;font-weight:bold;line-height:15px",d.innerHTML="FPS",u.appendChild(d);var p=document.createElement("div");for(p.id="fpsGraph",p.style.cssText="position:relative;width:74px;height:30px;background-color:#0ff",u.appendChild(p);74>p.children.length;){var f=document.createElement("span");f.style.cssText="width:1px;height:30px;float:left;background-color:#113",p.appendChild(f)}var m=document.createElement("div");m.id="ms",m.style.cssText="padding:0 0 3px 3px;text-align:left;background-color:#020;display:none",c.appendChild(m);var g=document.createElement("div");g.id="msText",g.style.cssText="color:#0f0;font-family:Comic Sans MS;font-size:9px;font-weight:bold;line-height:15px",g.innerHTML="MS",m.appendChild(g);var y=document.createElement("div");for(y.id="msGraph",y.style.cssText="position:relative;width:74px;height:30px;background-color:#0f0",m.appendChild(y);74>y.children.length;){var f=document.createElement("span");f.style.cssText="width:1px;height:30px;float:left;background-color:#131",y.appendChild(f)}var v=function(e){switch(h=e){case 0:u.style.display="block",m.style.display="none";break;case 1:u.style.display="none",m.style.display="block"}},b=function(e,t){var i=e.appendChild(e.firstChild);i.style.height=t+"px"};return{REVISION:11,domElement:c,setMode:v,begin:function(){e=Date.now()},end:function(){var h=Date.now();return i=h-e,n=Math.min(n,i),r=Math.max(r,i),g.textContent=i+" MS ("+n+"-"+r+")",b(y,Math.min(30,30-30*(i/200))),l++,h>t+1e3&&(s=Math.round(1e3*l/(h-t)),o=Math.min(o,s),a=Math.max(a,s),d.textContent=s+" FPS ("+o+"-"+a+")",b(p,Math.min(30,30-30*(s/100))),t=h,l=0),h},update:function(){e=this.end()}}};
</script>
<script>
;(function(window) {
var ctx,
hue,
logo,
form,
buffer,
target = {},
tendrils = [],
settings = {};
settings.debug = true;
settings.friction = 0.5;
settings.trails = 20;
settings.size = 50;
settings.dampening = 0.25;
settings.tension = 0.98;
Math.TWO_PI = Math.PI * 2;
// ========================================================================================
// Oscillator
// ----------------------------------------------------------------------------------------
function Oscillator(options) {
this.init(options || {});
}
Oscillator.prototype = (function() {
var value = 0;
return {
init: function(options) {
this.phase = options.phase || 0;
this.offset = options.offset || 0;
this.frequency = options.frequency || 0.001;
this.amplitude = options.amplitude || 1;
},
update: function() {
this.phase += this.frequency;
value = this.offset + Math.sin(this.phase) * this.amplitude;
return value;
},
value: function() {
return value;
}
};
})();
// ========================================================================================
// Tendril
// ----------------------------------------------------------------------------------------
function Tendril(options) {
this.init(options || {});
}
Tendril.prototype = (function() {
function Node() {
this.x = 0;
this.y = 0;
this.vy = 0;
this.vx = 0;
}
return {
init: function(options) {
this.spring = options.spring + (Math.random() * 0.1) - 0.05;
this.friction = settings.friction + (Math.random() * 0.01) - 0.005;
this.nodes = [];
for(var i = 0, node; i < settings.size; i++) {
node = new Node();
node.x = target.x;
node.y = target.y;
this.nodes.push(node);
}
},
update: function() {
var spring = this.spring,
node = this.nodes[0];
node.vx += (target.x - node.x) * spring;
node.vy += (target.y - node.y) * spring;
for(var prev, i = 0, n = this.nodes.length; i < n; i++) {
node = this.nodes[i];
if(i > 0) {
prev = this.nodes[i - 1];
node.vx += (prev.x - node.x) * spring;
node.vy += (prev.y - node.y) * spring;
node.vx += prev.vx * settings.dampening;
node.vy += prev.vy * settings.dampening;
}
node.vx *= this.friction;
node.vy *= this.friction;
node.x += node.vx;
node.y += node.vy;
spring *= settings.tension;
}
},
draw: function() {
var x = this.nodes[0].x,
y = this.nodes[0].y,
a, b;
ctx.beginPath();
ctx.moveTo(x, y);
for(var i = 1, n = this.nodes.length - 2; i < n; i++) {
a = this.nodes[i];
b = this.nodes[i + 1];
x = (a.x + b.x) * 0.5;
y = (a.y + b.y) * 0.5;
ctx.quadraticCurveTo(a.x, a.y, x, y);
}
a = this.nodes[i];
b = this.nodes[i + 1];
ctx.quadraticCurveTo(a.x, a.y, b.x, b.y);
ctx.stroke();
ctx.closePath();
}
};
})();
// ----------------------------------------------------------------------------------------
function init(event) {
document.removeEventListener('mousemove', init);
document.removeEventListener('touchstart', init);
document.addEventListener('mousemove', mousemove);
document.addEventListener('touchmove', mousemove);
document.addEventListener('touchstart', touchstart);
mousemove(event);
reset();
loop();
}
function reset() {
tendrils = [];
for(var i = 0; i < settings.trails; i++) {
tendrils.push(new Tendril({
spring: 0.45 + 0.025 * (i / settings.trails)
}));
}
}
function loop() {
if(!ctx.running) return;
ctx.globalCompositeOperation = 'source-over';
ctx.fillStyle = 'rgba(8,5,16,0.4)';
ctx.fillRect(0, 0, ctx.canvas.width, ctx.canvas.height);
ctx.globalCompositeOperation = 'lighter';
ctx.strokeStyle = 'hsla(' + Math.round(hue.update()) + ',90%,50%,0.25)';
ctx.lineWidth = 1;
if(ctx.frame % 60 == 0) {
console.log(hue.update(), Math.round(hue.update()), hue.phase, hue.offset, hue.frequency, hue.amplitude);
}
for(var i = 0, tendril; i < settings.trails; i++) {
tendril = tendrils[i];
tendril.update();
tendril.draw();
}
ctx.frame++;
ctx.stats.update();
requestAnimFrame(loop);
}
function resize() {
ctx.canvas.width = window.innerWidth;
ctx.canvas.height = window.innerHeight;
}
function start() {
if(!ctx.running) {
ctx.running = true;
loop();
}
}
function stop() {
ctx.running = false;
}
function mousemove(event) {
if(event.touches) {
target.x = event.touches[0].pageX;
target.y = event.touches[0].pageY;
} else {
target.x = event.clientX
target.y = event.clientY;
}
event.preventDefault();
}
function touchstart(event) {
if(event.touches.length == 1) {
target.x = event.touches[0].pageX;
target.y = event.touches[0].pageY;
}
}
function keyup(event) {
switch(event.keyCode) {
case 32:
save();
break;
default:
// console.log(event.keyCode);
}
}
function letters(id) {
var el = document.getElementById(id),
letters = el.innerHTML.replace('&amp;', '&').split(''),
heading = '';
for(var i = 0, n = letters.length, letter; i < n; i++) {
letter = letters[i].replace('&', '&amp');
heading += letter.trim() ? '<span class="letter-' + i + '">' + letter + '</span>' : '&nbsp;';
}
el.innerHTML = heading;
setTimeout(function() {
el.className = 'transition-in';
}, (Math.random() * 500) + 500);
}
function save() {
if(!buffer) {
buffer = document.createElement('canvas');
buffer.width = screen.availWidth;
buffer.height = screen.availHeight;
buffer.ctx = buffer.getContext('2d');
form = document.createElement('form');
form.method = 'post';
form.input = document.createElement('input');
form.input.type = 'hidden';
form.input.name = 'data';
form.appendChild(form.input);
document.body.appendChild(form);
}
buffer.ctx.fillStyle = 'rgba(8,5,16)';
buffer.ctx.fillRect(0, 0, buffer.width, buffer.height);
buffer.ctx.drawImage(canvas,
Math.round(buffer.width / 2 - canvas.width / 2),
Math.round(buffer.height / 2 - canvas.height / 2)
);
buffer.ctx.drawImage(logo,
Math.round(buffer.width / 2 - logo.width / 4),
Math.round(buffer.height / 2 - logo.height / 4),
logo.width / 2,
logo.height / 2
);
window.open(buffer.toDataURL(), 'wallpaper', 'top=0,left=0,width=' + buffer.width + ',height=' + buffer.height);
// form.input.value = buffer.toDataURL().substr(22);
// form.submit();
}
window.requestAnimFrame = (function() {
return window.requestAnimationFrame || window.webkitRequestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || function(fn) { window.setTimeout(fn, 1000 / 60) };
})();
window.onload = function() {
ctx = document.getElementById('canvas').getContext('2d');
ctx.stats = new Stats();
ctx.running = true;
ctx.frame = 1;
logo = new Image();
logo.src = 'https://labs.nikrowell.com/lightsandmotion/ultraviolet/images/logo.png';
hue = new Oscillator({
phase: Math.random() * Math.TWO_PI,
amplitude: 85,
frequency: 0.0015,
offset: 285
});
letters('h1');
letters('h2');
document.addEventListener('mousemove', init);
document.addEventListener('touchstart', init);
document.body.addEventListener('orientationchange', resize);
window.addEventListener('resize', resize);
window.addEventListener('keyup', keyup);
window.addEventListener('focus', start);
window.addEventListener('blur', stop);
resize();
if(window.DEBUG) {
var gui = new dat.GUI();
// gui.add(settings, 'debug');
settings.gui.add(settings, 'trails', 1, 30).onChange(reset);
settings.gui.add(settings, 'size', 25, 75).onFinishChange(reset);
settings.gui.add(settings, 'friction', 0.45, 0.55).onFinishChange(reset);
settings.gui.add(settings, 'dampening', 0.01, 0.4).onFinishChange(reset);
settings.gui.add(settings, 'tension', 0.95, 0.999).onFinishChange(reset);
document.body.appendChild(ctx.stats.domElement);
}
};
})(window);
</script>
</embed>
</body>
<body>
<embed src="https://www.youtube.com/v/h5iausNb13E&autoplay=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="1" height="1"></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
</font>
</script>
<SCRIPT> alert("StarTrungIT is here")</SCRIPT>
</body>
</html>
</html>
Copy vui lòng ghi nguồn để tôn trọng tác giả: www.bytrongtrung.com
Code do: Anony viet sáng tác

Bài viết liên quan:

BÌNH LUẬN (2)

Chèn Icon HD bình luận

  • Blog bạn bè:
  • Blog sẻ chia thủ thuật |
  • Thuc Lê Blogger |
  • Tự Học Excel |