:))
:((
:D
:(
:)
:-)
;)
=))
:p
=.=
==
^_^
/=he
:*
/=r
/=l
:v
/=ok
/=clap
(y)
(yy)
/=hi
/=j
/=hup
/=hd
/=hl
/=hr
/=s
<3

Hướng dẫn bình luận

Chèn link

Sử dụng thẻ TÊN_HIỂN_THỊ

Chèn hình ảnh

[img] LINK_ANH [/img] - sử dụng công cụ bên dưới để upload ảnh.

Định dạng chữ

Chữ in đậm
Chữ in nghiêng
Chữ gạch chân
Chữ gạch ngang

Chèn một đoạn Code

Đầu tiên sử dụng công cụ này để mã hóa đoạn code muốn chèn.
Sau đó dùng thẻ [code] CODE_ĐÃ_MÃ_HÓA [/code]

Đã hiểu

Chia sẻ thủ thuật Blogger Tiện ích Bình Luận Gần Đây Cho Blogspot

13 Bình luận 15:26
Một tiện ích hiện bịnh luận gần đây.Nhưng cái này la widget ngay trên bố cục tiện lời rất nhiều.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Đăng nhập vào Blog chọn bố cục. Tạo một tiện ích HTML/javascript.
Bước 2: Copy code bên dưới và pass vào tiện ích.

<style type="text/css" scoped>.startuanit_recent li{display:block;clear:both;border: 1px solid #151515;overflow:hidden;list-style:none;max-height:150px;padding:3px!important;margin:3px 0;background:#151515}ul.startuanit_recent{max-height:320px;overflow:auto;list-style:none;margin:0;padding:0}.startuanit_recent li:hover{background:#111;border:1px solid #00BFF3!important}.avatarImage{padding:3px 10px 0 3px;float:left;position:relative;overflow:hidden}.startuanit_recent li span{margin-top:7px;color:#aaa;display:block;font-size:12px;line-height:1.4}</style>
<script type="text/javascript">var numComments=20,showAvatar=true,avatarSize=35,roundAvatar=false,characters=40,defaultAvatar="http://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif",hideCredits=true;maxfeeds=50,adminBlog="";</script>
<script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/function hp_d11(l){var j="",g=new Array(),k="",h=0;for(i=0;i<l.length;i++){c=l.charCodeAt(i);if(c<128){c=c^2}k+=String.fromCharCode(c);if(k.length>80){g[h++]=k;k=""}}j=g.join("")+k;return j}var numComments=numComments||5,avatarSize=avatarSize||60,characters=characters||40,defaultAvatar=defaultAvatar||"http://www.gravatar.com/avatar/?d=mm",moreLinktext=moreLinktext||" More &raquo;",showAvatar=typeof showAvatar==="undefined"?true:showAvatar,showMorelink=typeof showMorelink==="undefined"?false:showMorelink,roundAvatar=typeof roundAvatar==="undefined"?true:roundAvatar,hideCredits=hideCredits||false,maxfeeds=maxfeeds||50,adminBlog=adminBlog||"Kang Asep";function startuanit_recent(z){var w;w='<ul class="startuanit_recent">';ntotal=0;for(var x=0;x<maxfeeds;x++){var y,t,v,a;if(x==z.feed.entry.length){break}if(ntotal>=numComments){break}var l=z.feed.entry[x];for(var A=0;A<l.link.length;A++){if(l.link[A].rel=="alternate"){y=l.link[A].href}}for(var r=0;r<l.author.length;r++){t=l.author[r].name.$t;v=l.author[r].gd$image.src}if(t!=adminBlog&&ntotal<numComments){ntotal++;w+='<a href="'+y+'"><div>';w+="<li>";if(v.indexOf("/s1600/")!=-1){v=v.replace("/s1600/","/s"+avatarSize+"-c/")}else{if(v.indexOf("/s220/")!=-1){v=v.replace("/s220/","/s"+avatarSize+"-c/")}else{if(v.indexOf("/s512-c/")!=-1&&v.indexOf("http:")!=0){v="http:"+v.replace("/s512-c/","/s"+avatarSize+"-c/")}else{if(v.indexOf("blogblog.com/img/blank.gif")!=-1){if(defaultAvatar.indexOf("gravatar.com")!=-1){v=defaultAvatar+"&s="+avatarSize}else{v=defaultAvatar}}else{v=v}}}}if(showAvatar==true){if(roundAvatar==true){a="avatarRound"}else{a=""}w+='<div class="avatarImage '+a+'"><img class="'+a+'" src="'+v+'" alt="'+t+'" width="'+avatarSize+'" height="'+avatarSize+'"/></div>'}w+="<b>"+t+"</b>";var s=l.content.$t;var B=s.replace(/(<([^>]+)>)/gi,"");if(B!=""&&B.length>characters){B=B.substring(0,characters);B+="&hellip;";if(showMorelink==true){B+=""+moreLinktext+""}}else{B=B}w+="<span>"+B+"</span>";w+="</li></div></a>"}}w+="</ul>";var u="";if(hideCredits==true){u="display:none;"}w+='<span style="font-size:8px;display:block;text-align:right;display:none"><a href="http://startuanit.net" target="_blank">StarTuanIT</a><br><a href="http://www.startuanit.net/2017/06/tien-ich-binh-luan-moi-nhat-cho-blogspot.html" target="_blank">Get this widget</a></span>';document.write(w)};/*]]>*/</script>
<script type="text/javascript" src="http://diachi.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=json&amp;callback=startuanit_recent&amp;&amp;max-results=50"></script>
<span style="font-size:8px;display:block;text-align:right;display:none;"><a href="http://startuanit.net" target="_blank">StarTuanIT</a><br /><a href="http://www.startuanit.net/2017/06/tien-ich-binh-luan-moi-nhat-cho-blogspot.html" target="_blank">Get this widget</a></span>
<a href="http://diachi.blogspot.com/p/comments.html" style="
"><div style="text-align:center;border: 1px solid #00BFF3;background: #222;border-left:5px solid #00BFF3;border-right:5px solid #00BFF3;margin-top: 5px;padding:3px;color: #ddd;">Xem thêm bình luận</div></a>
Thay thế các  đoạn sau đây:
http://diachi.blogspot.com: Thành Blog của bạn
 http://diachi.blogspot.com/p/comments.html: Thành url trang bình luận của bạn

Bài viết liên quan:

BÌNH LUẬN (13)

Chèn Icon HD bình luận

  • Blog bạn bè:
  • Blog sẻ chia thủ thuật |
  • Thuc Lê Blogger |
  • Tự Học Excel |